Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

71 §

Hur tid för vård av barn inverkar på pension för återstående tid

Mom. 1

Är en företagares arbetsförtjänster under den granskningstid som avses i 70 § 1 mom. mindre än den stabiliserade inkomstnivån på grund av vård av barn under tre år och leder detta till att pensionen enligt arbetspensionslagarna sjunker med minst 20 procent, används på ansökan av företagaren såsom inkomst enligt 70 § 1 mom. den inkomst som vårdtiden inte har minskat. Härvid beaktas dock arbetsförtjänster för högst de tio senaste åren.

Föregående paragraf – 2 avd. 4 kap. 70 § Följande paragraf – 2 avd. 4 kap. 72 §