Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

63 § (29.1.2016/72)

Fastställande av pension för återstående tid

Mom. 1

När invalidpensionen fastställs berättigar till pension tiden från ingången av det kalenderår under vilket företagaren har blivit arbetsoförmögen till utgången av den kalendermånad under vilken företagaren uppnår sin lägsta ålder för ålderspension (återstående tid). Om företagarens lägsta ålder för ålderspension inte är föreskriven vid tidpunkten för pensionsfallet, berättigar till pension tiden från ingången av det kalenderår då företagaren har blivit arbetsoförmögen till utgången av den kalendermånad då företagaren uppnår den lägsta åldern för ålderspension som har föreskrivits för den åldersklass som ligger närmast hans eller hennes egen åldersklass. En förutsättning för att få pension för återstående tid är att företagaren under de tio kalenderåren före det år under vilket arbetsoförmågan började har haft sammanlagt minst 12 566,70 euro i arbetsförtjänster.

Mom. 2

Pensionen för återstående tid är 1,5 procent per år av den i 70 § avsedda inkomst som utgör grund för återstående tid.

Föregående paragraf – 2 avd. 4 kap. 62 § Följande paragraf – 2 avd. 4 kap. 64 §