Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

62 § (29.1.2016/72)

Pensionstillväxt

Mom. 1

Från ingången av kalendermånaden efter den månad då 18 års ålder uppnåtts fram till den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten växer pensionen med 1,5 procent av den totala arbetsinkomsten från företagarverksamhet som försäkrats enligt denna lag.

Mom. 2

Till pension berättigar inte den totala arbetsinkomsten under det år under vilket arbetsoförmågan började och inte heller de inkomster som ligger till grund för förmåner för oavlönad tid, om den återstående tiden vid fastställandet av invalidpensionen har räknats som till pension berättigande tid på det sätt som föreskrivs i 63 §. (21.12.2016/1250)

Mom. 3

Pensionen växer med 1,5 procent på basis av den inkomst som ligger till grund för en i 68 § avsedd förmån som företagaren under varje kalenderår fått för oavlönad tid.

Föregående paragraf – 2 avd. 4 kap. 61 § Följande paragraf – 2 avd. 4 kap. 63 §