Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

59 § (19.11.2021/1007)

Engångsbetalning av efterlevandepension

Mom. 1

När efterlevandepensionen upphör i enlighet med 57 § på grund av nytt äktenskap, betalas till den efterlevande maken ett engångsbelopp som är lika stort som efterlevandepensionen för tre år skulle ha varit, eller om efterlevandepensionen hade fortgått en kortare tid än tre år, betalas som engångsbelopp ett belopp som är lika stort som efterlevandepensionen under denna tid skulle ha varit. Engångsbetalningen betalas inte ut om ett barn som har rätt till familjepension efter samma förmånslåtare får rätt till en kalkylerad andel enligt 53 § 3 mom. av den efterlevande makens familjepension.

Mom. 2

Grund för engångsbetalningen är den månadspension som senast har betalats ut eller, om pensionsanstalten är sista pensionsanstalt, det sammanlagda beloppet av de pensioner pensionsanstalten betalat per månad.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 58 § Följande paragraf – 2 avd. 4 kap. 60 §