Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

58 § (19.11.2021/1007)

Beviljande av familjepension på basis av sannolikt dödsfall

Mom. 1

Om det inte kan läggas fram utredning om förmånslåtarens död, men det är sannolikt att förmånslåtaren har avlidit genom drunkning, genom någon annan olycka eller av någon annan därmed jämförbar orsak, bedömer pensionsanstalten utifrån den anmälan om försvunnen person som gjorts till polisen eller utifrån annan motsvarande utredning förmånslåtarens sannolika dödsdag och beviljar familjepension från ingången av den månad som följer efter den ovannämnda sannolika dödsdagen.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 57 § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 59 §