Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

56 §

Anmälningsskyldighet

Mom. 1

Den som får efterlevandepension är skyldig att underrätta pensionsanstalten om han eller hon har ingått äktenskap.

Mom. 2

Om ett barn som får barnpension ges som adoptivbarn till någon annan än den efterlevande maken eller dennes nya make, är barnets adoptivföräldrar skyldiga att underrätta pensionsanstalten om adoptionen.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 55 § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 57 §