Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

55 §

Begynnelsetidpunkten för familjepension och utbetalning retroaktivt

Mom. 1

Familjepension betalas från ingången av månaden efter den under vilken förmånslåtaren avled. Till ett barn som fötts efter förmånslåtarens död betalas familjepension från ingången av månaden efter barnets födelse.

Mom. 2

Familjepension betalas inte utan giltigt skäl retroaktivt för längre tid än sex månader före den månad då ansökan om pension gjordes.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 54 § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 56 §