Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

54 § (8.7.2022/573)

Tidigare makes rätt till pension

Mom. 1

En tidigare make till förmånslåtaren har rätt till efterlevandepension, om förmånslåtaren vid sin död på basis av ett lagakraftvunnet domstolsbeslut eller en lagakraftvunnen dom eller ett avtal som har fastställts av välfärdsområdet var skyldig att betala periodiskt underhållsbidrag till honom eller henne. I fråga om en tidigare make och dennes rätt till efterlevandepension tillämpas vad som föreskrivs om den efterlevande maken och dennes rätt till efterlevandepension.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 53 § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 55 §