Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

51 §

Familjepension och familjepensionstagare

Mom. 1

Förmånslåtare är en företagare som tjänat in pension enligt denna lag och efter vars död familjepension betalas till förmånstagarna på det sätt som föreskrivs nedan.

Mom. 2

Förmånstagare är en person som har rätt till familjepension efter förmånslåtarens död. Förmånstagare är på de villkor som anges nedan en efterlevande make, förmånslåtarens samt den efterlevande makens barn och en tidigare make till förmånslåtaren.

Mom. 3

Familjepension betalas i form av efterlevandepension och barnpension.

Mom. 4

Rätt till familjepension har inte den som genom brott uppsåtligen har orsakat förmånslåtarens död.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 50 l § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 52 §