Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

50 l § (29.1.2016/72)

Arbetslivspensionstagarens anmälningsskyldighet

Mom. 1

Den som får arbetslivspension är skyldig att underrätta pensionsanstalten om att han eller hon börjar förvärvsarbeta.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 50 k § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 51 §