Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

50 j § (29.1.2016/72)

Utredning av rehabiliteringsmöjligheterna för den som ansöker om arbetslivspension

Mom. 1

Om pensionsanstalten avslår en ansökan om arbetslivspension ska den utreda huruvida företagaren har rätt till rehabilitering enligt 22 § och se till att företagarens möjligheter till rehabilitering enligt annan lagstiftning har klarlagts. Om företagaren har rätt till rehabilitering enligt 22 §, ska pensionsanstalten i enlighet med 24 § ge ett förhandsbeslut om rätt till rehabilitering.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 50 i § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 50 k §