Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

50 h § (29.1.2016/72)

Ändring av arbetslivspension till ålderspension

Mom. 1

Arbetslivspension ändras till ålderspension från ingången av månaden efter den under vilken pensionstagaren uppnår sin lägsta ålder för ålderspension.

Mom. 2

Företagaren har på ansökan rätt till pension som tjänats in på basis av arbete som utförts under tiden för arbetslivspension, när hans eller hennes arbetslivspension i enlighet med 1 mom. ändras till ålderspension.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 50 g § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 50 i §