Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

50 g § (29.1.2016/72)

Justering av arbetslivspension retroaktivt

Mom. 1

Arbetslivspensionen kan lämnas vilande retroaktivt för högst två år. Denna tid beräknas från ingången av kalendermånaden efter den under vilken pensionstagarens ansökan om justering anhängiggjorts eller pensionsanstalten vidtagit justeringsåtgärder.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 50 f § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 50 h §