Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

50 f § (29.1.2016/72)

Arbetslivspensionen lämnas vilande

Mom. 1

Om inkomsten för den som får arbetslivspension överstiger den fasta inkomstgräns som föreskrivs i 3 § i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete, kan arbetslivspensionen lämnas vilande på det sätt som bestäms i 4 § 1 och 2 mom., 6 § 1 och 2 mom. samt i 7–10 § i den lagen.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 50 e § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 50 g §