Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

50 e § (29.1.2016/72)

Förhandsbeslut om rätten till arbetslivspension

Mom. 1

En företagare har rätt att få ett förhandsbeslut där det framgår om han eller hon uppfyller de villkor för arbetslivspension som avses i 50 a §. Förhandsbeslutet ges av den pensionsanstalt som är behörig att avgöra en pensionsansökan när företagaren ansöker om pension i stället för om förhandsbeslut.

Mom. 2

Ett förhandsbeslut om arbetslivspension är bindande för pensionsanstalten, om en pensionsansökan som grundar sig på det görs inom sex månader eller inom en av företagaren och pensionsanstalten avtalad längre tid från det att förhandsbeslutet vann laga kraft. Förhandsbeslutet kan dock vara i kraft högst fram till den lägsta åldern för ålderspension.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 50 d § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 50 f §