Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

50 d § (29.1.2016/72)

Begynnelsetidpunkten för arbetslivspension

Mom. 1

Arbetslivspension börjar från ingången av kalendermånaden efter den då företagaren uppfyller villkoren i 50 a §, dock tidigast från ingången av månaden efter den då pensionen söks.

Mom. 2

Arbetslivspension beviljas tills vidare.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 50 c § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 50 e §