Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

50 § (19.12.2014/1231)

Information och hänvisning till rehabilitering

Mom. 1

Avslås en ansökan om invalidpension eller arbetspensionsrehabilitering, ska pensionsanstalten se till att företagaren ges information om andra rehabiliteringsmöjligheter och hänvisas till annan rehabilitering eller någon annan service som motsvarar hans eller hennes rehabiliteringsbehov, i samarbete med dem som tillhandahåller sådana tjänster.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 49 § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 50 a §