Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

48 § (22.12.2011/1431)

Justering av invalidpension retroaktivt

Mom. 1

Invalidpensionen kan dras in eller justeras eller utbetalningen av den kan avbrytas retroaktivt för högst två år. Denna tid beräknas från ingången av kalendermånaden efter den under vilken pensionstagarens ansökan om justering anhängiggjorts eller pensionsanstalten vidtagit justeringsåtgärder. Om utbetalningen av invalidpension har avbrutits, ska pensionen dock justeras eller dras in från och med tidpunkten för avbrytandet.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 47 § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 49 §