Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

46 §

Indragning av invalidpension

Mom. 1

Om en invalidpensionstagare har återfått sin arbetsförmåga i sådan grad att han eller hon inte längre uppfyller villkoren för erhållande av pensionen, dras invalidpensionen in från och med ingången av kalendermånaden efter den under vilken pensionstagaren återfått arbetsförmågan.

Mom. 2

Om invalidpensionen dras in eller rehabiliteringsstödet upphör, kan pensionen för att stödja återgången till arbete fortgå i form av rehabiliteringsstöd till samma belopp som delinvalidpension även för en kortare tid än ett år.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 45 § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 47 §