Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

45 §

Ändring av invalidpensionens belopp

Mom. 1

Sker en sådan förändring i arbetsförmågan hos en företagare som får full invalidpension att han eller hon har rätt att få delinvalidpension och förändringen kan bedömas fortgå minst ett år, ändras full invalidpension till delinvalidpension från ingången av månaden efter förändringen.

Mom. 2

Sker en sådan förändring i arbetsförmågan hos en företagare som får delinvalidpension att han eller hon har rätt att få full invalidpension och förändringen kan bedömas fortgå minst ett år, ändras delinvalidpensionen till full invalidpension. Full invalidpension börjar så som bestäms i 38 §. Delinvalidpensionen betalas till dess full invalidpension börjar.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 44 § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 46 §