Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

43 §

Utredning av fortsatt arbetsoförmåga

Mom. 1

Om pensionsanstalten har motiverat skäl att anta att pensionstagaren åter är arbetsförmögen är pensionstagaren på pensionsanstaltens åläggande skyldig att för utredning av om arbetsoförmågan fortgår låta undersöka sig hos en av pensionsanstalten angiven legitimerad läkare eller på en rehabiliteringsanstalt eller en undersökningsinrättning som anvisas av pensionsanstalten. Pensionsanstalten skall då ersätta skäliga kostnader för undersökningen och eventuella resor.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 42 § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 44 §