Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

42 §

Invalidpensionstagarens anmälningsskyldighet

Mom. 1

Den som får invalidpension skall underrätta pensionsanstalten om att han eller hon återfått arbetsförmågan, om att han eller hon inleder eller utökar en företagarverksamhet eller annat förvärvsarbete och om att rehabiliteringen avbrutits.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 41 § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 43 §