Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

41 §

Tid för vilken invalidpension beviljas

Mom. 1

Invalidpension beviljas tills vidare eller i form av rehabiliteringsstöd för viss tid.

Mom. 2

Om den tid under vilken företagaren haft nedsatt arbetsförmåga för viss tid varat i åtminstone ett år, har han eller hon rätt att få rehabiliteringsstöd för att återställa arbetsförmågan under så lång tid som han eller hon bedöms vara arbetsoförmögen på det sätt som avses i denna lag.

Mom. 3

När rehabiliteringsstöd beviljas skall pensionsanstalten se till att en vård- eller rehabiliteringsplan har utarbetats för företagaren. Rehabiliteringsstöd kan beviljas en arbetsoförmögen företagare även för den tid vård- eller rehabiliteringsplanen håller på att tas fram.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 40 § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 42 §