Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

39 §

Begynnelsetidpunkten för delinvalidpension

Mom. 1

Delinvalidpension börjar från ingången av den månad som följer på pensionsfallet.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 38 § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 40 §