Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

37 § (12.3.2021/209)

Pensionsanstaltens sakkunnigläkare

Mom. 1

En legitimerad läkare ska delta i beredningen av ärenden som gäller arbetsoförmåga eller rehabilitering samt av andra ärenden som inbegriper medicinska frågor och i handlingarna anteckna sin motiverade bedömning och sina slutsatser om de centrala fynd och observationer som framgår av journalhandlingarna. Ställningstagandena ska bestyrkas med orden ”i enlighet med befintlig information, min sakkunskap och mitt samvete”. Anteckningarna ska göras tydligt och med hjälp av allmänt kända begrepp så att de kan användas när pensionsanstaltens beslut motiveras.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 36 § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 38 §