Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

36 §

Förhandsbeslut om rätten till delinvalidpension

Mom. 1

En företagare har rätt att få ett förhandsbeslut av vilket det framgår om han eller hon uppfyller de i 32 § 1 mom. nämnda villkoren för delinvalidpension. Förhandsbeslutet ges av den pensionsanstalt som är behörig att avgöra en pensionsansökan då företagaren ansöker om pension i stället för om förhandsbeslut.

Mom. 2

Ett förhandsbeslut är bindande för pensionsanstalten, om en därpå grundad pensionsansökan görs inom nio månader eller inom en av företagaren och pensionsanstalten avtalad längre tid från det att förhandsbeslutet vann laga kraft.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 35 § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 37 §