Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

35 §

Invalidpensionens belopp

Mom. 1

Beloppet av full invalidpension är summan av den intjänade pensionen före utgången av det år som föregick pensionsfallsåret och pensionsdelen för återstående tid enligt 63 §. Delinvalidpensionen utgör hälften av full invalidpension.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 34 § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 36 §