Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

34 § (29.1.2016/72)

Invalidpension på basis av pension som beviljats enligt pensionslagen för den offentliga sektorn

Mom. 1

En företagare har rätt till invalidpension enligt denna lag, om han eller hon har beviljats invalidpension med stöd av 33 § 1 mom. 2 punkten i pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016).

Mom. 2

En företagare har dessutom rätt till invalidpension enligt denna lag, om han eller hon med stöd av 33 § 1 mom. 1 punkten i pensionslagen för den offentliga sektorn har beviljats invalidpension på basis av arbetsoförmåga som börjat medan en anställning inom den offentliga sektorn varade och hans eller hennes intjänade pension enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn är högst 688,02 euro per månad.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 33 § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 35 §