Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

33 § (7.11.2014/888)

Utredning av rehabiliteringsmöjligheterna

Mom. 1

Innan pensionsanstalten fattar beslut om invalidpension ska den utreda huruvida företagaren har rätt till rehabilitering enligt 22 § och se till att företagarens möjligheter till rehabilitering enligt annan lagstiftning har klarlagts. Om företagaren har rätt till rehabilitering enligt 22 §, ska pensionsanstalten i enlighet med 24 § ge ett förhandsbeslut om rätt till rehabilitering.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 32 § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 34 §