Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

30 §

Pensionsanstaltens anmälningsskyldighet

Mom. 1

Pensionsanstalten skall underrätta Folkpensionsanstalten om yrkesinriktad rehabilitering samt om beslut som gäller rehabiliteringspenning och rehabiliteringstillägg.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 29 § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 31 §