Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

29 §

Indragning av rehabiliteringspenning eller av invalidpensionstagares rehabiliteringstillägg

Mom. 1

Rehabiliteringspenningen eller det rehabiliteringstillägg som betalas till invalidpensionstagaren kan dras in, om dess mottagare utan giltig orsak vägrar delta i yrkesinriktad rehabilitering eller avbryter sådan rehabilitering.

Mom. 2

En företagare har inte rätt till invalidpension utan giltig orsak förrän rätten till rehabiliteringspenning enligt arbetspensionslagarna eller lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner har upphört.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 28 § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 30 §