Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

27 §

Rehabiliteringstillägg till invalidpensionstagare

Mom. 1

Om en företagare får invalidpension enligt 32 § har han eller hon inte rätt till rehabiliteringspenning enligt 25 §. Invalidpensionstagaren får utöver invalidpensionen ett rehabiliteringstillägg för den tid som den yrkesinriktade rehabiliteringen pågår. Rehabiliteringstillägget utgör 33 procent av invalidpensionen.

Mom. 2

Delinvalidpension kan betalas som full pension under tiden för yrkesinriktad rehabilitering och förhöjd på det sätt som bestäms i 1 mom.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 26 § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 28 §