Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

26 §

Partiell rehabiliteringspenning

Mom. 1

Om företagarens arbetsförtjänst under den tid yrkesinriktad rehabilitering pågår uppgår till mer än hälften av den stabiliserade inkomsten, utgör rehabiliteringspenningen hälften av den rehabiliteringspenning som avses i 25 §.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 25 § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 27 §