Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

24 §

Förhandsbeslut om rätt till arbetspensionsrehabilitering

Mom. 1

En företagare har rätt att få ett förhandsbeslut av vilket det framgår om han eller hon uppfyller villkoren för arbetspensionsrehabilitering. Ett förhandsbeslut är bindande för pensionsanstalten, om företagaren lämnar in en rehabiliteringsplan till pensionsanstalten inom nio månader från det att förhandsbeslutet har vunnit laga kraft.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 23 § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 25 §