Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

23 §

Yrkesinriktad rehabilitering och rehabiliteringsplan

Mom. 1

Med yrkesinriktad rehabilitering avses arbetsprövning, arbetsträning, utbildning som leder till arbete eller yrke och stöd för inledande av eller fortsatt näringsverksamhet. Företagaren ersätts för de behövliga och nödvändiga kostnader som den yrkesinriktade rehabiliteringen medför. (9.12.2022/1030)

Mom. 2

Innan den yrkesinriktade rehabiliteringen inleds skall företagaren ha en plan för rehabiliteringen (rehabiliteringsplan). Pensionsanstalten kan stödja utarbetandet av planen.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 22 § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 24 §