Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

16 § (29.1.2016/72)

Invalidpensionens belopp efter partiell förtida ålderspension

Mom. 1

Om en företagare som får partiell förtida ålderspension blir arbetsoförmögen på ett sätt som berättigar till invalidpension, beräknas invalidpensionens belopp utifrån de pensionsdelar som avses i 15 § 1 mom. 1 och 2 punkten, den pension som tjänats in det år då den partiella förtida ålderspensionen började och därefter fram till utgången av året före det år då arbetsoförmågan började samt pensionsdelen för återstående tid.

Mom. 2

Om invalidpensionen senare upphör, utbetalningen av den avbryts eller den lämnas vilande på det sätt som avses i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete (738/2009), fortsätter den partiella förtida ålderspensionen till samma belopp som den beviljades tidigare.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 15 § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 17 §