Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

14 § (29.1.2016/72)

Begynnelsetidpunkten för partiell förtida ålderspension

Mom. 1

Partiell förtida ålderspension börjar vid ingången av kalendermånaden efter den under vilken pensionen har sökts eller från en senare tidpunkt som sökanden meddelat. Partiell förtida ålderspension beviljas inte retroaktivt.

Mom. 2

Partiell förtida ålderspension ska på samma sätt som beviljande av den senare andelen på 25 procent sökas så att den börjar från samma tidpunkt enligt alla arbetspensionslagar.

Mom. 3

En pensionstagare kan på ansökan återkalla en partiell förtida ålderspension inom tre månader från det att beslutet om beviljande av pension meddelades. Pensionsanstalten undanröjer beslutet om den återkallade pensionen. Bestämmelser om återkrav av pension som betalats utan grund finns i 107 §.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 13 § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 15 §