Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

11 § (29.1.2016/72)

Indragning av ålderspension

Mom. 1

En företagare kan ansöka om indragning av sin ålderspension, om han eller hon har beviljats rehabiliteringsstöd på basis av en sådan arbetsoförmåga på viss tid som när rehabiliteringsstödet beviljades har beräknats fortgå efter det att företagaren uppnått sin lägsta ålder för ålderspension. Indragning av ålderspensionen ska sökas inom en månad efter det att arbetsoförmågan hade beräknats upphöra, och ålderspensionen dras in när arbetsoförmågan upphör.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 10 § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 12 §