Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

7 § (22.12.2011/1458)

Avgörande om tillämpningen av lagen

Mom. 1

Om det är oklart huruvida denna lag ska tillämpas på ett arbete, avgörs saken av Pensionsskyddscentralen på ansökan av den som låter utföra arbetet, den som utför arbetet eller pensionsanstalten.

Föregående paragraf – 1 avd. 2 kap. 6 § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 8 §