Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

6 §

Företagarverksamhet utomlands

Mom. 1

Denna lag gäller också företagare som arbetar utomlands och på vilka finsk lagstiftning tillämpas på basis av bestämmelserna om tillämplig lagstiftning i EU:s grundförordning om social trygghet eller en överenskommelse om social trygghet, om villkoren för att omfattas av denna lags tillämpningsområde i övrigt är uppfyllda. (14.5.2010/355)

Mom. 2

En företagare som försäkrats i enlighet med denna lag och som under högst ett år bedriver företagarverksamhet i ett annat land än ett EU- eller EES-land eller ett land med vilket överenskommelse om social trygghet har ingåtts kan hålla i denna lag avsedd försäkring i kraft under nämnda tid, om han eller hon är bosatt i Finland.

Föregående paragraf – 1 avd. 2 kap. 5 § Följande paragraf – 1 avd. 2 kap. 7 §