Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

2 a § (8.7.2022/573)

Tillämpning i landskapet Åland

Mom. 1

Vad som i denna lag föreskrivs om välfärdsområden tillämpas när det gäller landskapet Åland på kommunerna i landskapet Åland.

Föregående paragraf – 1 avd. 1 kap. 2 § Följande paragraf – 1 avd. 2 kap. 3 §