Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för arbetstagare 5.10.2006/874

Visa författningen i sin helhet

3 §

Anmälningsskyldigheten för arbetsgivare som ingått försäkringsavtal

Mom. 1

En arbetsgivare som ingått försäkringsavtal skall i försäkringsansökan meddela om han avser anmäla de i 144 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare avsedda löneuppgifterna för arbetstagarna till arbetspensionsförsäkringsbolaget årligen eller månatligen. Också en arbetsgivare som ordnar sina arbetstagares pensionsskydd i en pensionskassa eller en pensionsstiftelse skall meddela om han avser göra den nämnda anmälningen av löneuppgifterna till pensionsanstalten årligen eller månatligen. Vill arbetsgivaren senare ändra anmälningsintervallen, skall han meddela detta skriftligen till pensionsanstalten senast före utgången av november, varvid ändringen träder i kraft från ingången av följande kalenderår.

Mom. 2

En arbetsgivare som anmäler löneuppgifterna årligen skall med hjälp av det anmälningsförfarande som anstalten använder anmäla uppgifterna till pensionsanstalten enligt följande:

1) löneuppgifterna för ett anställningsförhållande enligt lagen om pension för arbetstagare som upphört och de övriga uppgifter som behövs för skötseln av försäkringen skall anmälas utan dröjsmål, eller inom en utsatt tid som arbetsgivaren och pensionsanstalten kommit överens om särskilt; uppgifterna för varje kalenderkvartal dock skall anmälas senast under därpå följande kalendermånad,

2) i fråga om arbetstagare som arbetar utomlands och som försäkrats enligt 5 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare skall löneuppgifterna för anställningsförhållandena anmälas på samma sätt som föreskrivs i 1 punkten; samma förfarande tillämpas, om den arbetsinkomst som ligger till grund för pensionen har bestämts enligt 150 § 6 mom. i nämnda lag,

3) årsinkomsten för de anställningsförhållanden som fortsätter vid utgången av kalenderåret skall anmälas före utgången av därpå följande januari månad,

4) de uppgifter om arbetstagaren och hans eller hennes lön som behövs för pensionen skall anmälas utan dröjsmål,

5) de för avslutande av försäkringen nödvändiga uppgifter om arbetstagare och hans eller hennes lön som avses i 144 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare skall anmälas inom två månader från försäkringens upphörande.

Mom. 3

En arbetsgivare som sköter sin anmälningsskyldighet månatligen skall meddela de uppgifter som avses i 144 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare till pensionsanstalten senast den 20 dagen i den kalendermånad som följer efter lönebetalningsmånaden.

Föregående paragraf – 2 § Följande paragraf – 4 §