Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för arbetstagare 5.10.2006/874

Visa författningen i sin helhet

1 § (10.11.2016/952)

Ansökan om pension

Mom. 1

Pensionsskyddscentralen fastställer ett formulär för det läkarutlåtande som behövs för invalidpension och arbetslivspension.

Mom. 2

När arbetstagaren ansöker om ålderspension enligt 7 § i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (71/2016), ska han eller hon visa upp ett intyg från arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten över den tid han eller hon har fått arbetslöshetsdagpenning på basis av den rätt till tilläggsdagar som avses i 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002). Pensionsskyddscentralen fastställer ett formulär för det intyg från arbetslöshetskassan och Folkpensionsanstalten som behövs för ansökan om pension.

Följande paragraf – 2 §