Lag om pension för arbetstagare 19.5.2006/395

Visa författningen i sin helhet

91 §

Minskning av efterlevandepension i särskilda fall

Mom. 1

När efterlevandepensionen minskas beaktas på ansökan av den efterlevande maken i stället för arbetspensionerna den efterlevande makens genomsnittliga förvärvsinkomster och på dem grundade förmåner samt delinvalidpension eller partiell förtida ålderspension, om

1) den efterlevande maken inte får arbetspension på basis av eget arbete eller om den efterlevande maken får delinvalidpension eller partiell förtida ålderspension,

2) den efterlevande maken har ansökt om detta inom fem år efter förmånslåtarens död eller vid den tidpunkt då efterlevandepensionen minskas första gången, och

3) de nämnda förvärvsinkomsterna och på dem grundade förmåner samt delinvalidpensionen eller den partiella förtida ålderspensionen, då 60 procent av förvärvsinkomsterna beaktas, tillsammans är minst 25 procent mindre än den pension som i enlighet med 88 § har fastställts för den efterlevande maken.

(30.12.2019/1468)
Mom. 2

Den genomsnittliga förvärvsinkomst som avses i 1 mom. räknas ut på grundval av den efterlevande makens inkomster under sex månader före ansökan, och minskningen av pensionen på det sätt som avses i 1 mom. görs tidigast från ingången av denna retroaktiva period.

Mom. 3

3 mom. har upphävts genom L 21.12.2016/1247. (21.12.2016/1247)

Mom. 4

4 mom. har upphävts genom L 7.11.2014/882. (7.11.2014/882)

Föregående paragraf – 2 avd. 4 kap. 90 § Följande paragraf – 2 avd. 4 kap. 91 a §