Lag om pension för arbetstagare 19.5.2006/395

Visa författningen i sin helhet

60 §

Upphörande av familjepension

Mom. 1

Rätten till efterlevandepension upphör om den efterlevande maken ingår nytt äktenskap före fyllda 50 år.

Mom. 2

Rätten till barnpension upphör då barnet fyller 18 år eller om barnet ges som adoptivbarn till någon annan än den efterlevande maken eller dennes nya make.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 59 § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 61 §