Lag om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden 26.8.2005/677

Visa författningen i sin helhet

17 §

Ikraftträdande

Mom. 1

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006, dock så att 12 § 2 mom. träder i kraft den 1 januari 2007. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. Det som i någon annan lag föreskrivs om pensionsnämnden gäller efter denna lags ikraftträdande besvärsnämnden för arbetspensionsärenden.

Mom. 2

De medlemmar av pensionsnämnden som utsetts för den mandattid som går ut den 31 december 2006 har rätt att fortsätta i motsvarande uppdrag i besvärsnämnden för arbetspensionsärenden fram till utgången av mandattiden.

Mom. 3

Försäkringsinspektionen fastställer på framställning av besvärsnämndens förvaltningssektion besvärsnämndens budget och justitieförvaltningsavgiften för första gången för 2006. Besvärsnämndens budget för 2006 skall basera sig på besvärsnämndens fastställda bokslut för 2004 och på de grunder som avses i 16 § 2 mom.

Föregående paragraf – 3 kap. 16 §