Social- och hälsovårdsministeriets förordning om villkoren för registrering av frivilliga tilläggsförmåner som avses i 11 § i lagen om pension för arbetstagare 15.12.2004/1150 (F om registreringsvillkor för APL-tilläggsförmåner)

(F om registreringsvillkor för APL-tilläggsförmåner)

Visa författningen i sin helhet

1 §

Mom. 1

Pensionsskyddscentralen får såsom frivillig grundpensionsförsäkring som avses i 11 § i lagen om pension för arbetstagare nedan under vissa villkor registrera pensionsskydd som uppfyller minimivillkor för en arbetstagare som avses i 1 c § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

Mom. 2

Pensionsskyddscentralen får såsom en i 11 § i lagen om pension för arbetstagare avsedd frivillig grundpensionsförsäkring på nedan angivna villkor registrera följande förmåner i situationer som avses i 7 och 10 mom. i nämnda paragraf:

1) sänkning av pensionsåldern,

2) höjning av ålders-, invalid- och arbetslöshetspension till större belopp än de i 5, 5 a, 5 b, 6, 7, 7 b, 7 c, 8 och 9 § i lagen om pension för arbetstagare förutsatta,

3) höjning av familjepension till större belopp än det i 7 a, 8, 8 c, 8 e och 9 § i lagen om pension för arbetstagare förutsatta,

4) begravningsbidrag, och

5) en vid tidpunkten för pensionsfallet med engångspremie köpt höjning av ålderspensionen.

Mom. 3

Pensionsskyddscentralen skall i enlighet med lagstadgade och denna förordning grunder samt eventuella föreskrifter utfärdade av social- och hälsovårdsministeriet besluta med vilket innehåll de i 1 och 2 mom. avsedda förmånerna registreras.

Mom. 4

I de ovan i 1 mom. avsedda fallen kan krävas att de villkor som pensionsanstalten uppställt och Pensionsskyddscentralen godkänt skall uppfyllas beträffande en persons hälsotillstånd.

Följande paragraf – 2 §