Statsrådets förordning om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier 16.12.2004/1146

Visa författningen i sin helhet

5 §

Mom. 1

Folkpensionsanstalten och den kommun på Åland som betalat stöd för hemvård av barn är skyldiga att omedelbart underrätta Pensionsskyddscentralen om sådana uppgifter som den förfogar över gällande föräldrar som erhåller i 2 § i den ovan i 2 § nämnda lagen avsett stöd för hemvård av barn och vilka har meddelat att de är förhindrade att förvärvsarbeta på grund av vård av barn under tre år. Dessutom är Folkpensionsanstalten skyldig att underrätta Pensionsskyddscentralen om sådana uppgifter som den förfogar över och som avses i 4 §. (13.12.2007/1243)

Mom. 2

Pensionsskyddscentralen är skyldig att registrera de uppgifter som behövs för att fastställa förmånen.

Föregående paragraf – 4 § Följande paragraf – 6 §