Statsrådets förordning om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier 16.12.2004/1146

Visa författningen i sin helhet

3 §

Mom. 1

Högskoleexamina som avses i 3 § i den lag som nämns i 2 § är

1) högre och lägre högskoleexamina som avlagts vid de universitet som avses i universitetslagen (558/2009) samt vid Försvarshögskolan,

2) yrkeshögskoleexamina som avlagts vid de yrkeshögskolor som avses i yrkeshögskolelagen (932/2014) och i lagen om Polisyrkeshögskolan (1164/2013) samt vid Högskolan på Åland,

3) examina som avlagts utomlands och som motsvarar de examina som avses i 1 och 2 punkten.

(13.10.2016/847)
Mom. 2

Yrkesinriktade grundexamina enligt 3 § i den lag som nämns i 2 § är de yrkesinriktade grundexamina som avses i lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998), övriga yrkesexamina som avlagts vid läroanstalter under offentlig tillsyn samt yrkesexamina som avlagts utomlands och motsvarar ovan avsedda examina. (13.10.2016/847)

Mom. 3

Om nivån på en examen som avlagts utomlands inte kan fastställas på det sätt som föreskrivs i 1 och 2 mom., bestäms rätten till förmån enligt den tid som studierna enligt utbildningsprogrammet tar i anspråk.

Mom. 4

4 mom. har upphävts genom F 13.12.2007/1243. (13.12.2007/1243)

Föregående paragraf – 2 § Följande paragraf – 4 §