Statsrådets förordning om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier 16.12.2004/1146

Visa författningen i sin helhet

2 § (13.10.2016/847)

Mom. 1

Vid beräkning av den förmån som intjänas under studietiden periodiseras den tid som avses i 3 § i lagen om pensionsersättning som ska betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003) över den månad då examen avläggs och de föregående kalendermånaderna. Förmånen intjänas dock inte för den tid som föregår den månad som följer efter uppnåendet av 18 års ålder. Till förmånen berättigar en examen som har avlagts senast den månad då den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten uppnåtts.

Föregående paragraf – 1 § Följande paragraf – 3 §